Facebook

Zarządzanie ryzykiem

Informacje ogólne

Działalność Grupy Kapitałowej podlega następującym kategoriom ryzyka związanego z instrumentami finansowymi:

 • Ryzyko kredytowe
 • Ryzyko płynności finansowej
 • Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko operacyjne

Odpowiedzialność za wyznaczenie oraz wypełnianie polityki zarządzania ryzykiem ponosi Zarząd Jednostki Dominującej. W celu wypełnienia tych zadań Zarząd powołał zespół ds. zarządzania ryzykiem, do którego obowiązków należy budowanie i monitorowanie polityki zarządzania ryzykiem. Zespół regularnie składa raporty ze swoich prac Zarządowi.

Polityka oraz system zarządzania ryzykiem są regularnie przeglądane, aby stale odpowiadały aktualnym zmianom warunków rynkowych oraz działalności Grupy. Poprzez podnoszenie kwalifikacji, przyjęcie standardów i procedur Grupa dąży do zdyscyplinowanej i konstruktywnej kontroli środowiska, w którym wszyscy pracownicy rozumieją swoją rolę oraz obowiązki.

W Jednostce Dominującej istnieje także dział audytu wewnętrznego, który wśród powierzonych mu zadań również kontroluje realizację polityki oraz procedur zarządzania ryzykiem. Audyt wewnętrzny przeprowadza w tym zakresie zarówno planowe kontrole jak i procedury sprawdzające stosowane ad hoc.

Ryzyko utraty płynności finansowej

pokaż całość

Polityka zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej polega na zapewnieniu środków finansowych niezbędnych do wywiązywania się Grupy z zobowiązań finansowych i inwestycyjnych kiedy staną się wymagalne, bez ponoszenia ryzyka utraty reputacji i niepotrzebnych strat.

Zarządzanie płynnością Grupy koncentruje się na szczegółowej analizie, planowaniu i podjęciu odpowiednich działań w trzech obszarach:

 • obszar obejmujący inwestycje w aktywa trwałe
 • kapitał pracujący
 • zadłużenie finansowe netto

Sprzedaż Grupy jest w dużym stopniu realizowana za gotówkę, dodatkowo Grupa posiada linię kredytową w formie salda ujemnego i gwarancji do wysokości 695 mln zł, która może być wykorzystana na zaspokojenie krótkoterminowych potrzeb finansowych. Na dzień 31 grudnia 2011 r. niewykorzystane limity wynosiły 548 mln zł.

Stałe zarządzanie ryzykiem w wymienionych obszarach oraz pozycja rynkowa i finansowa Grupy pozwalają więc na stwierdzenie, ze ryzyko utraty płynności finansowej utrzymuje się na poziomie minimalnym.

W  2011 roku Eurocash S.A. nabył  Udziały w Spółkach Dystrybucyjnych grupy Emperia. Transakcja została w znacznej części sfinansowana z kredytu bankowego. W związku z tym że Eurocash S.A. planuje spłacić znaczną cześć zadłużenia w ciągu 12 miesięcy, nastąpił przejściowy spadek wskaźnika płynności. Jednakże polityka zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej stosowana przez Grupę wyklucza wzrost ryzyka utraty płynności.

Szczegółowe dane liczbowe przedstawiono w skonsolidowanym raporcie finansowym za rok 2011.

Ryzyko kredytowe

pokaż całość

Ryzyko kredytowe jest głównie związane z należnościami Grupy od klientów oraz inwestycjami finansowymi. Szczegółowe dane liczbowe przedstawiono w odnośnych raportach.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności

Z uwagi na rozdrobnienie odbiorców Grupy, koncentracja ryzyka kredytowego nie występuje.

Ryzyko kredytowe Grupy w odniesieniu do należności różni się dla poszczególnych grup kontrahentów, z którymi Grupa kooperuje:

 • sprzedaż za gotówkę stanowi ponad 90% sprzedaży hurtowni Cash & Carry i nie jest w związku z tym obarczona ryzykiem kredytowym,
 • sprzedaż usług marketingowych do dostawców towarów (akcje promocyjne towarów, gazetki, foldery reklamowe) jest obarczona nieznacznym ryzykiem kredytowym, gdyż należności z tego tytułu są potrącane z zobowiązań wobec dostawców,
 • sprzedaż do gastronomii odbywa się w większości na kredyt i charakteryzuje się w związku z tym większą ilością należności przeterminowanych, jednak ryzyko kredytowe związane z kontrahentami jest umiarkowane.
 • sprzedaż towarów impulsowych realizowana przez spółkę zależną KDWT S.A. odbywa się w większości na kredyt i charakteryzuje się w związku z tym większą ilością należności przeterminowanych, jednak ryzyko kredytowe związane z kontrahentami jest umiarkowane;

Grupa monitoruje na bieżąco wysokość przeterminowanych należności, w uzasadnionych przypadkach występuje z roszczeniami prawnymi i dokonuje odpisów aktualizujących.

Szczegółowe dane liczbowe przedstawiono w skonsolidowanym raporcie finansowym za rok 2011.

Inwestycje

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty są lokowane w instytucjach finansowych o uznanej reputacji, nie oczekuje się więc, iż strony transakcji nie wywiążą się ze swoich obowiązków.

Poręczenia

Grupa ogranicza udzielanie poręczeń do podmiotów powiązanych oraz najważniejszych dla działalności Grupy kontrahentów, z którymi stale współpracuje na płaszczyźnie handlowej. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa nie posiadała należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Ryzyko rynkowe

pokaż całość

Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie w akceptowalnych ramach ekspozycji na ryzyko związane z kursami walutowymi, stopami procentowymi oraz cenami kapitału, przy jednoczesnej optymalizacji zwrotu z ryzyka.

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe nie jest istotnym zagrożeniem dla działalności Grupy, gdyż większość swoich rozliczeń prowadzi ona w walucie krajowej. W celu zarządzania ryzykiem walutowym, w przypadku istotnych transakcji rozliczanych w walutach obcych, Grupa kupuje i sprzedaje instrumenty pochodne. Działania Grupy w tym zakresie są ukierunkowane na stosowanie rachunkowości zabezpieczeń tak, aby minimalizować zmienność zysków i strat bieżącego okresu.

Ryzyko stóp procentowych

Ryzyko zmiany stóp procentowych jest związane z zaciągniętymi i udzielanymi kredytami i pożyczkami. Grupa na bieżąco przeprowadza analizę wrażliwości instrumentów finansowych o zmiennej stopie procentowej na zmianę rynkowych stóp procentowych. Wpływ jaki ma zwiększenie i zmniejszenie stopy procentowej na wynik finansowy i kapitały własne został zaprezentowany w skonsolidowanym raporcie finansowym za rok 2011.

Ryzyko operacyjne

pokaż całość

Celem Grupy jest zarządzanie ryzykiem operacyjnym w taki sposób, aby równoważyć unikanie strat finansowych i uszczerbku reputacji z ogólną efektywnością ponoszonych kosztów, unikając przy tym procedur kontrolnych ograniczających inicjatywę i kreatywność.

Podstawowa odpowiedzialność za rozwój i wdrażanie kontroli dotyczących ryzyka operacyjnego jest przypisana Zarządowi Jednostki Dominującej. Wykonywanie obowiązków w tym zakresie jest wspomagane przez rozwój ogólnych standardów zarządzania ryzykiem operacyjnym, które obejmują:

 • wymagania dotyczące odpowiedniego podziału obowiązków, w tym wykonywania niezależnej autoryzacji transakcji
 • wymagania co do uzgadniania i monitorowania transakcji
 • przestrzeganie wymogów prawa i innych regulacji
 • dokumentowanie kontroli i procedur
 • wymogi co do okresowej oceny ryzyk operacyjnych, które wystąpiły, jak też co do oceny odpowiedniości istniejących kontroli i procedur nakierowanych na zidentyfikowane ryzyko
 • wymogi dotyczące raportowania o poniesionych stratach operacyjnych oraz proponowanych środkach zaradczych
 • opracowywanie planów awaryjnych
 • szkolenia i rozwój zawodowy
 • standardy etyczne i biznesowe
 • minimalizowanie ryzyka, w tym poprzez ubezpieczanie, jeśli jest to efektywne

Zarządzanie kapitałami

pokaż całość

Podstawowym założeniem polityki Grupy w zakresie zarządzania kapitałami jest utrzymanie silnej bazy kapitałowej, która będzie podstawą zaufania ze strony inwestorów, kredytodawców oraz rynku i która zapewni przyszły rozwój Grupy.

Grupa monitoruje zmiany w akcjonariacie, wskaźniki rentowności kapitału oraz poziom dywidend wypłacanych akcjonariuszom.

Celem Grupy jest osiągnięcie wskaźnika rentowności kapitału na poziomie satysfakcjonującym akcjonariuszy oraz zapewnienie corocznej wypłaty dywidendy.

W roku 2009 Jednostka Dominująca rozpoczęła proces nabywania na rynku akcji własnych w ramach Programu Skupu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2009 roku. Nabyte akcje własne wykorzystywane będą do wydania akcji w ramach pracowniczych programów opcji na akcje.

W dniu 13 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. podjęło decyzję o rozwiązaniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację programu nabywania akcji własnych i przesunięciu środków pieniężnych na tę część kapitału zapasowego, która może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszami.

Zakupione akcje własne w liczbie 77.693, zostały sprzedane osobom ze ścisłego kierownictwa spółki.

Na dzień 31.12.2011r. Eurocash nie posiadał akcji własnych.

Informacje o zatrudnieniu

Informacje o poziomie zatrudnienia według stanu na dzień 31.12.2011 roku przestawiono w tabeli poniżej.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011r.

 

na dzień 31.12.2011

na dzień 31.12.2010

 

Liczba  pracowników

12 234

6 529

Liczba etatów

12 103

6 377

 

Informacje o strukturze zatrudnienia według stanu na dzień 31.12.2011 roku przestawiono w tabeli poniżej.

Struktura zatrudnienia na dzień 31.12.2011r.

 

 

Hurtownie i Centra Dystrybucyjne

Centrala

Razem

Liczba pracowników

9 353

2 881

12 234

Liczba etatów

9 245

2 858

12 103

Drukuj do góry ↑